เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
1008302Korean 2
ภาษาเกาหลี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008301 หรือ
1008115

Course Description
การผันคำคุณศัพท์และกริยาในประโยคบอกเล่าและปฎิเสธ, การใช้ไวยากรณ์ในประโยค, และประโยคความซ้อน


Adjectives and verbs with an irregular conjugation in positive and negative sentences; tenses agreement; and complex sentence.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH