เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1008302Korean 2
ภาษาเกาหลี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008301 หรือ
1008115
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ในระดับกลางต่ำรวมทั้งโครงสร้างประโยคเนื้อความซ้อน นามวลี การใช้คำคุณศัพท์และคำเชื่อม คำแสดงความนับถือ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น


Everyday vocabulary; lower-intermediate level of Korean grammar including complex sentence structures, noun phrases, use of adjectives and conjunctions, and honorific constructions; Korean daily expressions in more various situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH