เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1008302Korean 2
ภาษาเกาหลี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008301 หรือ
1008115
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ในระดับกลางต่ำรวมทั้งโครงสร้างประโยคเนื้อความซ้อน นามวลี การใช้คำคุณศัพท์และคำเชื่อม คำแสดงความนับถือ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น


Everyday vocabulary; lower-intermediate level of Korean grammar including complex sentence structures, noun phrases, use of adjectives and conjunctions, and honorific constructions; Korean daily expressions in more various situations.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH