เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1008302Korean 2
ภาษาเกาหลี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008301 หรือ
1008115
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50221C1LECT26251E  
อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TR60
    02 อังคาร12:00-14:50218C1LECT26260E  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TR60
    03 พุธ12:00-14:50218C1LECT28280F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ในระดับกลางต่ำรวมทั้งโครงสร้างประโยคเนื้อความซ้อน นามวลี การใช้คำคุณศัพท์และคำเชื่อม คำแสดงความนับถือ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น


  Everyday vocabulary; lower-intermediate level of Korean grammar including complex sentence structures, noun phrases, use of adjectives and conjunctions, and honorific constructions; Korean daily expressions in more various situations.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH