เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1008301Korean 1
ภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ตัวอักษรเกาหลีและการออกเสียงแต่ละตัวอักษร คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานรวมทั้งโครงสร้างประโยค คำบ่งชี้ประธานและกรรมของประโยค ไวยากรณ์รูปปัจจุบันและอดีต การใช้บุพบท ประโยคคำถามแบบรับและปฏิเสธ การสร้างประโยคคำถามแบบพื้นฐาน ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ และ สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Korean alphabets and their pronunciation; basic Korean vocabulary and grammar including basic sentence structures, subject and object markers, present and past tense, use of prepositions, yes/no questions, formation of simple questions, affirmative, negative sentences; Korean simple expressions for daily routines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH