เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1008301Korean 1
ภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ตัวอักษรเกาหลีและการออกเสียงแต่ละตัวอักษร คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานรวมทั้งโครงสร้างประโยค คำบ่งชี้ประธานและกรรมของประโยค ไวยากรณ์รูปปัจจุบันและอดีต การใช้บุพบท ประโยคคำถามแบบรับและปฏิเสธ การสร้างประโยคคำถามแบบพื้นฐาน ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ และ สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Korean alphabets and their pronunciation; basic Korean vocabulary and grammar including basic sentence structures, subject and object markers, present and past tense, use of prepositions, yes/no questions, formation of simple questions, affirmative, negative sentences; Korean simple expressions for daily routines.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH