เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1008301Korean 1
ภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50313C2LECT30282F  
อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Chunye Kim
 • วันสอบกลางภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 14:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    02 จันทร์15:00-17:50313C2LECT31310F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Chunye Kim
 • วันสอบกลางภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 14:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  หมายเหตุ: TR63=30
    03 อังคาร12:00-14:50A 411S7LECT32293F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Chunye Kim
 • วันสอบกลางภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 14:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    04 อังคาร12:00-14:50416C5LECT33330F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 14:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  หมายเหตุ: EL63=10
    05 อังคาร15:00-17:50416C5LECT33330F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 14:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  หมายเหตุ: EL63=21, TR63=9
    06 พุธ12:00-14:50416C5LECT31310F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Yong Lee (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: 12 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:15 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  วันสอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 14:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  หมายเหตุ: EL63=11, TR63=13
  Course Description
  ตัวอักษรเกาหลีและการออกเสียงแต่ละตัวอักษร คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานรวมทั้งโครงสร้างประโยค คำบ่งชี้ประธานและกรรมของประโยค ไวยากรณ์รูปปัจจุบันและอดีต การใช้บุพบท ประโยคคำถามแบบรับและปฏิเสธ การสร้างประโยคคำถามแบบพื้นฐาน ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ และ สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


  Korean alphabets and their pronunciation; basic Korean vocabulary and grammar including basic sentence structures, subject and object markers, present and past tense, use of prepositions, yes/no questions, formation of simple questions, affirmative, negative sentences; Korean simple expressions for daily routines.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH