เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1008301Korean 1
ภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50219C1LECT26260E  
อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: ่วนทะเบียนฯ ลงทะเบียนตามรายชื่อ
    02 ศุกร์12:00-14:50219C1LECT26260E  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: ่วนทะเบียนฯ ลงทะเบียนตามรายชื่อ
    03 อังคาร15:00-17:50219C1LECT30282F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    04 อังคาร12:00-14:50220C1LECT31310F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    05 อังคาร15:00-17:50220C1LECT31310F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    06 พุธ12:00-14:50220C1LECT31292F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    07 พุธ15:00-17:50219C1LECT30300F  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Chunye Kim (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Yong Lee
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ตัวอักษรเกาหลีและการออกเสียงแต่ละตัวอักษร คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานรวมทั้งโครงสร้างประโยค คำบ่งชี้ประธานและกรรมของประโยค ไวยากรณ์รูปปัจจุบันและอดีต การใช้บุพบท ประโยคคำถามแบบรับและปฏิเสธ การสร้างประโยคคำถามแบบพื้นฐาน ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ และ สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


  Korean alphabets and their pronunciation; basic Korean vocabulary and grammar including basic sentence structures, subject and object markers, present and past tense, use of prepositions, yes/no questions, formation of simple questions, affirmative, negative sentences; Korean simple expressions for daily routines.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH