เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1008305Korean Culture
วัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ประวัติศาสตร์ สถานที่ที่มีชื่อเสียง ครอบครัว ระบบการศึกษา เทศกาลที่มีชื่อเสียง ศาสนา ละคร เค-เวฟและ เค-ป็อป รวมถึงมารยาทของเกาหลี


The basic facts of Korea, history, famous places, family, education system, famous festivals, religion, drama, k-waves and k-pop, and Korean etiquettes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH