เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008304Korean Conversation 2
การสนทนาภาษาเกาหลี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008303

Course Description
ทักษะการพูดภาษาเกาหลีระดับกลางตอนต้นในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการขอรายละเอียดการติดต่อ และทิศทาง การนัดหมายทางโทรศัพท์และการสั่งของทางโทรศัพท์ การเสนอและการปฏิเสธคำแนะนำ การคาดเดาสถานการณ์ด้วยเหตุผล การขอคำแนะนำและการแสดงความคิดเห็น การกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมสถานที่สาธารณะ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึก การขออนุญาตและความยินยอม การอธิบายลักษณะและบุคลิก การแสดงความรู้สึก


Korean speaking skills at a lower intermediate level in daily life contexts including asking for contact information and directions, making arrangements on the phone and placing orders on the phone, making suggestions and refusing suggestions, guessing situations with grounds, asking for advice and giving opinions, talking about purposes of visit to public places, sharing experiences and feelings, asking for permission and consent, describing appearance and personality, expressing feelings.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH