เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008304Korean Conversation 2
การสนทนาภาษาเกาหลี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008303

Course Description
ทบทวนเนื้อหาภาษาเกาหลี 1 การบอกความสามารถและประสบการณ , อธิบายลักษณะของบุคคล ถามและแสดงความคิดเห็น การแนะนำและขอข้อมูล การพูดเกี่ยวกับอาหารเกาหลี การเชื้อเชิญ อธิบายความเจ็บป่วย, และการใช้ภาษาสุภาพ


Review of Korean Conversation 1 ; Talking about one’s experience and ability; descrbing someone’s characteristics; asking and expressing opinions; giving advice and asking for imformation; talking about Korean food; asking and expressing opinions; making an invitation; explaining sicknesses; and using polite expression
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH