เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008303Korean Conversation 1
การสนทนาภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008301 หรือ
1008115

Course Description
ทักษะการพูดภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นตอนปลายในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การพูดถึงงานอดิเรก การพูดถึงกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การนัดหมาย การสั่งอาหารในร้านอาหาร การวางแผน การบอกอาการของโรคและสาเหตุ การซื้อของ และการขอความช่วยเหลือ


Korean speaking skills at an upper beginner level in daily life contexts including greeting, introducing oneself and others, talking about hobbies, talking about previous weekend activities, making appointment, ordering food in a restaurant, making plans, saying symptoms and reasons, shopping, asking for help.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH