เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008303Korean Conversation 1
การสนทนาภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เสียงในภาษาเกาหลี, การออกเสียงในบริบทการสนทนา, การใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการและกึ่งทางการ, และ มารยาทและการแสดงออกอย่างสุภาพในการสนทนา


Introduction to Korean sounds; pronunciation in conversational contexts; usages in casual and semi-formal situations; and basic courtesy and etiquette in conversations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH