เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1008303Korean Conversation 1
การสนทนาภาษาเกาหลี 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008301 หรือ
1008115
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะการพูดภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นตอนปลายในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การพูดถึงงานอดิเรก การพูดถึงกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การนัดหมาย การสั่งอาหารในร้านอาหาร การวางแผน การบอกอาการของโรคและสาเหตุ การซื้อของ และการขอความช่วยเหลือ


Korean speaking skills at an upper beginner level in daily life contexts including greeting, introducing oneself and others, talking about hobbies, talking about previous weekend activities, making appointment, ordering food in a restaurant, making plans, saying symptoms and reasons, shopping, asking for help.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH