เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1020311Bahasa Indonesia Conversation 2
การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1020310 หรือ
1020316
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เสียงในภาษาอินโดนีเซีย, ความแตกต่างระหว่างความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของวลี, การใช้ประโยคในรูปแบบต่าง ๆ และสำนวนในบริบทการสนทนา, การใช้ภาษาแบบกึ่งทางการและแบบทางการ, และ มารยาทและการแสดงออกอย่างสุภาพในการสนทนา


Bahasa Indonesia sounds; distinctions between denotation and connotation of phrases; usages of various expressions and idioms in conversational contexts; usages in semi-formal and formal situations; and basic courtesy and etiquette in conversations.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH