เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1020309Bahasa Indonesia 2
ภาษาอินโดนีเซีย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1020308 หรือ
1020303 หรือ
1020314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การฟังระดับพื้นฐาน; การอ่านจับใจความ; การจำแนกประโยคและสร้างประโยค; การใช้คำนำหน้าหรือต่อท้ายคำ, คำนำหน้าคำนาม; การเขียนข้อความสั้น ๆ และการสนทนาโดยใช้ภาษาบาฮาซาในสถานการณ์ต่าง ๆ


Basic listening skills; reading comprehension; the sentence recognition and sentence formations; use of affixes, conjunction, particles; paragraph writing; and conversation in Bahasa Indonesia in various situations.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH