เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1020308Bahasa Indonesia 1
ภาษาอินโดนีเซีย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50416MELECT30255F  
อาจารย์:
  • อาจารย์Anna Christi Suwardi (Co-ordinator)  Send Mail
  • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    วันสอบปลายภาค: 5 ธ.ค. 2564 เวลา 19:30 - 21:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
      02 จันทร์12:00-14:50416MELECT30228F  
    อาจารย์:
  • อาจารย์Anna Christi Suwardi (Co-ordinator)  Send Mail
  • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    วันสอบปลายภาค: 5 ธ.ค. 2564 เวลา 19:30 - 21:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
      03 จันทร์15:00-17:50416MELECT30291F  
    อาจารย์:
  • อาจารย์Anna Christi Suwardi (Co-ordinator)  Send Mail
  • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    วันสอบปลายภาค: 5 ธ.ค. 2564 เวลา 19:30 - 21:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
      04 อังคาร08:00-10:50416MELECT301911F  
    อาจารย์:
  • อาจารย์Anna Christi Suwardi (Co-ordinator)  Send Mail
  • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    วันสอบปลายภาค: 5 ธ.ค. 2564 เวลา 19:30 - 21:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
      05 ไม่มีข้อมูล30030F CLOSED 
    อาจารย์:
    วันสอบปลายภาค:
    Course Description
    ตัวอักษรของภาษาอินโดนีเซีย การประสมอักษร, ประสมคำ, คำช่วย, โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และการสนทนาเบื้องต้นเป็นภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์ทั่วไป


    Bahasa Indonesia with regards to alphabet recognition; written alphabet formations, words, particles, basic sentence structures; and basic communication in Bahasa Indonesia in daily situations.

    หมายเหตุ
    เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
    หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
       
          
        contact staff : REG@MFU.AC.TH