เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210353Aircraft Weight and Balance
ความสมดุลและน้ำหนักของอากาศยาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีของความสมดุลและน้ำหนักของอากาศยาน ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสมดุลและน้ำหนักของอากาศยาน คำนิยามและข้อจำกัดต่างๆในการสมดุล Mean Aerodynamic Chord (MAC) และการหาจุดศูนย์ถ่วง (C.G.) ของอากาศยาน เอกสารการบรรทุก (Loading Manifest) และข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆของการจักทำเอกสารการรายงานความสมดุลและน้ำหนักของอากาศยาน


Mass and balance theory of the aircraft, factor affecting mass and balance in aircraft, mass definition and limitation. Mean aerodynamics chord, aircraft C.G. calculation, loading manifest and documents concern, regulation requirement for prepare and reporting system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH