เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210352Aircraft Performance
สมรรถนะอากาศยาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานของหลักการบิน แรงผลิตและกำลังของเครื่องยนต์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของสนามบินให้สอดคล้องกับสมรรถนะของอากาศยานในการวิ่งขึ้น ไต่ ลดระดับการบินและการร่อนลงของอากาศยาน สมรรถนะการอากาศยานในการบินระดับ การลงจอด เทคนิคในการวิ่งขึ้น ไต่ บินระดับและการร่อนลงจอดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อจำกัดพิเศษที่กำหนดให้ของแต่ละสายการบิน


Fundamental mathematics, fundamental principle of flight, thrust and power, regulation and aerodrome limitation, performance for takeoff, climb cruise descent and gliding for various aircraft category.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH