เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210346Japanese for Aviation Business 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 2
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1210345

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการในธุรกิจการบินต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1 ทั้งนี้ มุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารขณะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการบริการภาคพื้นดิน และบนเที่ยวบิน ได้แก่ การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน การออกบัตรโดยสาร การเช็คอิน การเดินทางขาออก การต้อนรับผู้โดยสารขึ้นเครื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการหลังมื้ออาหาร และการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง


Terminology, expressions and basic of Japanese for Aviation Business 1.This course will focus on listening and speaking skills; effectively communication in Japanese ; ground services; in-flight services; making reservation ; ticketing; check-in ; departure ; welcoming passengers onboard; the principles of safety onboard; food and beverage service ; after meal services ; disembarkation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH