เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210345Japanese for Aviation Business 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008111

Course Description
คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ทั่วๆ ไปในธุรกิจการบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การออกบัตรโดยสาร การเชคอิน การเดินทางขาออก การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน ขั้นตอนความปลอดภัยบนเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการหลังมื้ออาหาร และการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง


Terminology, expressions commonly used in aviation business ; ground service ; making reservation ; ticketing; check-in ; departure ; in-flight services ; welcoming ; boarding ; safety and emergency procedures ; food and beverage ; after meal services ; landing ; disembarkation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH