เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210344Chinese for Aviation Business 2
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 2
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1210343

Course Description
คำศัพท์ สำนวน และความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการในธุรกิจการบินต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1 ทั้งนี้ มุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารขณะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการบริการภาคพื้นดิน และบนเที่ยวบิน ได้แก่ การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน การออกบัตรโดยสาร การเช็คอิน การเดินทางขาออก การต้อนรับผู้โดยสารขึ้นเครื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการหลังมื้ออาหาร และการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง


Terminology, expressions and basic of Chinese for Aviation Business 1. This course will focus on listening and speaking skills; effectively communication in Chinese ; ground services; in-flight services; making reservation ; ticketing; check-in ; departure ; welcoming passengers onboard; the principles of safety onboard; food and beverage service ; after meal services ; disembarkation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH