เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210325Quality Management for Logistics and Service Industry
การบริหารจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนะนำหลักการที่สำคัญทางธุรกิจและความเป็นเลิศทางสังคมในการสร้างองค์ความรู้ และทักษะของนักศึกษาที่จะใช้รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการจัดการคุณภาพสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมในองค์กร ในบริบทของโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมบริการ


Introduce the main principles of business and social excellence, to generate knowledge and skills of students to use models and quality management methodology for the implementation of total quality management in any sphere of logistics and Service sector.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH