เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210324Special Topics in Aviation Logistics and Supply Chain Management
หัวข้อพิเศษในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจการบินที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นๆ


Special topics that related to Aviation Logistics and Supply Chain Management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH