เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210323Logistics and Business Project Feasibility Analysis
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจและโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักแนวคิดและทฤษฎีและวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมถึงเทคนิค และวิธีการจัดการโครงการทางธุรกิจและโครงการด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านโลจิสติกส์และแนวทางการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานการใช้แนวคิดและเครื่องมือด้านการจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาและประยุกต์การวิเคราะห์แผนและแบบจำลองทางธุรกิจ


Fundamental project feasibility analysis; key concept and methodology for project feasibility analysis and technique of managing projects or participates on project teams. Analyses of logistics case studies and development of issue-based problem solving skill sets and tools. Development of business analysis frameworks and application of business model.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH