เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210322International Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวโน้มและอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การจัดการโซ่อุปทานและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจกิจระหว่างประเทศ การจัดการด้านวัตถุดิบ การจัดหาและกระจายสินค้า รวมถึงกระบวนการการนำเข้า-ส่งออก การตลาดระหว่างประเทศและการจัดการการขนส่ง


Trends and future of international logistics and supply chain. Supply chain management and strategy in the multi-national firms. Materials management, international sourcing and distribution, and importing/exporting procedures. International marketing, carrier management and operations are examined.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH