เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1210321E-Logistics and Innovation in Supply Chain Management
สื่ออิเล็คโทรนิคและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เข้าใจถึงบทบาทของระบบพาณิชย์อิเล็คโทรนิคและนวัตกรรมในการสร้างความร่วมมือในระบบการกระจายสินค้าและความสัมพันธ์ของการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีขององค์กรและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เป็นภาคีในโซ่อุปทานให้สามารถมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือสื่ออิเล็คโทรนิคเพื่อการเพิ่มคุณค่าในโซ่อุปทานของธุรกิจ


Comprehensive inquiry into the role of e-commerce and innovation in collaborative distribution and logistics relationships. Special attention is afforded to resource and technology interdependencies, exchange governance mechanisms and relationship management benchmarking. Emphasis is given to the tools for creating value in the supply chain.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH