เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102406Industrial Visit
การศึกษาดูงาน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเยี่ยมชมและศึกษางานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยทางด้านเคมี พร้อมทั้งจัดทำรายงาน และอภิปราย


Visiting industrial factories, organizations, or research institutes related to chemistry; report and discussion of the visits.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH