เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102342Inorganic Chemistry 2
เคมีอนินทรีย์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102341

Course Description
ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก ปฏิกิริยาและกลไกในการสังเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์ สมบัติและการวิเคราะห์สมบัติของสารอนินทรีย์ สารประกอบออร์แกนโนเมทัลลิกและปฏิกิริยา กลไกปฏิกิริยา สารอนินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุอนินทรีย์และนาโนเทคโนโลยี


The crystalline solid state; reactions and mechanisms in inorganic synthesis; properties and characterization of inorganic compounds; organometallic compounds and reactions; reaction mechanism; inorganic catalyst; inorganic materials and nanotechnology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH