เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102253Biochemistry
ชีวเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102231

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี


Structures and functions of biomolecules; enzymes and bioenergy; metabolism and the control of genetic expression; physical and chemical analysis of biomolecules; quantitative analysis; enzyme kinetics; investigation of the mechanism in carbohydrate metabolism; buffers in biochemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH