เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102225Physical Chemistry 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102224

Course Description
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล ควอนตัมเมคคานิกส์เบื้องต้น อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ การทำนายสมบัติสาร สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล


Electronic structures of atoms and molecules; introduction to quantum mechanics; statistical thermodynamics; chemical properties; molecular spectroscopy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH