เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102224Physical Chemistry 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102

Course Description
กฏทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อกลไกของปฏิกิริยา พื้นผิวและคอลลอยด์


Thermodynamic law; thermodynamic processes; chemical kinetics; chemical equilibrium; rate of reaction and factors affecting reaction mechanisms; surface and colloids.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH