เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102204Anatomy for Sports Science
กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กายวิภาคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ และระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการกีฬา ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้อง


Anatomy of musculoskeletal and neurological systems related to sports skills; cardiovascular, respiratory, and other related systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH