เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806216 Sports Management and Business
การจัดการทางการกีฬาและธุรกิจกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทฤษฏีการจัดการ ทฤษฏีองค์การ โครงสร้างองค์กรกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ หลักการตลาดกีฬา การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การจัดการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ


The principles and theories of management; the structure and hierarchy of sport organizations at national and international levels; sports marketing; human resource development in sports; sports and health business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH