เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108481Advanced Polymers
พอลิเมอร์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พอลิเมอร์วิศวกรรม ระบบพอลิเมอร์แบบมัลติเฟส พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์เชิงประกอบ พอลิเมอร์เชิงประกอบระดับนาโน ร่างแหพอลิเมอร์แบบสอดไขว้ พอลิเมอร์อัจฉริยะ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า กระบวนการจดจำกันเองของโมเลกุล การประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ


Engineering polymers; multiphase polymer systems, polymer blends, polymer composites, polymer nanocomposites, interpenetrating network polymers; smart polymers, stimuli-responsiveness, molecular recognition, biomedical and biotechnology applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH