เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108449Selected Topics in Polymer Science and Technology
หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในปัจจุบัน


Topics of current interest in polymer science and technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH