เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108382Polymer Chemistry 2
เคมีพอลิเมอร์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยกลไกแบบขั้น การเกิดพอลิเมอร์บนผิวสัมผัส การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวาง ปฏิกิริยาการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ สภาพหยุ่นหนืด สมบัติเชิงกลและวิธีการทดสอบเชิงกล การประยุกต์ใช้งานของพอลิเมอร์


Step-growth polymerization of polymers; interfacial polymerization; synthesis of crosslinked polymers; copolymerization; viscoelasticity; mechanical properties and testing; applications of polymers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH