เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108381Polymer Chemistry 1
เคมีพอลิเมอร์ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยกลไกแบบต่อสายโซ่ วิธีการปฏิบัติในการสังเคราะห์ พอลิเมอร์ สเตอริโอเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ การเคลื่อนที่ของโมเลกุล อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ทฤษฎีปริมาตรอิสระ อิทธิพลของสายโซ่หลัก โครงสร้างระดับจุลภาค การเสริมสภาพพลาสติก และความระเกะระกะ การคลายของพอลิเมอร์ สมการของฟลอรี-ฟอกซ์ เทอร์โมไดนามิกส์ของการเกิดผลึก สมบัติทางความร้อน การบ่งชี้และการหาลักษณะเฉพาะเบื้องต้นของพอลิเมอร์


Chain-growth polymerization of polymers; practical methods in polymer synthesis; stereo-chemistry of polymers; polymer morphology; molecular motions; transition temperatures; glass transition; free volume theory; main chain, microstructural, plasticizing and steric effects; polymer relaxation; Flory-Fox equation; thermodynamics of crystallization; thermal properties; polymer identification and characterization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH