เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108345Polymer Processing
การขึ้นรูปพอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสามารถในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์ ทฤษฎีพื้นฐานในการผสม เทคนิคการขึ้นรูปโดยการอัดรีด การฉีดในแม่พิมพ์ การเป่าในแม่พิมพ์ การขึ้นรูปด้วยความร้อน การเหวี่ยงในแม่พิมพ์ การกดอัดและการอัดฉีดในแม่พิมพ์ เทคนิคการขึ้นรูปที่ทันสมัยแบบอื่น ๆ ในทางอุตสาหกรรม


Processability of polymers; principle of mixing and compounding; extrusion processing; injection molding; blow molding; thermoforming; rotational molding; compression and transfer molding; other modern techniques used in the industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH