เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102469Introduction to Medicinal Chemistry
เคมีทางยาพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานเคมีทางยา กลไกปฏิกิริยาระหว่างยากับสารชีวโมเลกุลในร่างกาย วิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ การสังเคราะห์ยา


Principles of medicinal chemistry; reaction mechanisms between drugs and biological molecules in body; metabolism pathways; structure-activity relationship; drug synthesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH