เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102414Forensic Science
นิติวิทยาศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้เคมีในการสืบสวนทางคดีอาญา กลวิธีและเครื่องมือทางเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เช่น ดีเอ็นเอ เลือดและของเหลวในร่างกาย เส้นผม เส้นใยเครื่องนุ่งห่ม วัสดุจากสิ่งก่อสร้าง รอยเท้า เครื่องมือ รอยยางรถ วัตถุไวไฟ สารเสพติด อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เอกสารปลอมแปลง และสารพิษต่างๆ เป็นต้น


Applications of chemistry to criminal investigation; chemical methods and instruments used for examination of physical evidence including DNA, blood and other body fluids, hair, textile fibers, building materials, footwear, tools, tire marks, flammable substances, drugs of abuse, firearms, explosives, documents with questionable authority and toxic substances.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH