เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102405Scientific Reviews
วิทยาศาสตร์ปริทรรศน์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเสวนาและอภิปรายประวัติศาสตร์ พัฒนาการของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญหรือหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน


Reviewing and discussing history and progress of important scientific discoveries, technologies and innovations or the topics interested to the public.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH