เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102404Reading and Understanding Scientific Publications
การอ่านและแปลความผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างประโยค คำขึ้นต้นและลงท้ายที่สำคัญ สัญลักษณ์และความหมายที่ใช้บ่อย คำศัพท์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การเดาความหมายของคำ การวิเคราะห์ประโยค ความหมายที่แอบแฝง การอ่านและอภิปรายผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์


Sentence structure; important prefixes and suffixes; commonly used symbols and meanings; basic scientific words; word guessing; sentence analysis; hidden meanings; reading and discussion of scientific publications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH