เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102337Organic Chemistry 3
เคมีอินทรีย์ 3
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ วิธีการทางกายภาพและจลนศาสตร์ในการหากลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกประเภทของกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการกำจัด ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่


Mechanism reaction of organic compounds; kinetic and physical methods to determine organic reaction mechanism; classifications of reaction mechanism; substitution; addition; elimination; pericyclic reaction; rearrangement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH