เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108260Introduction to Polymer Chemistry
เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีพอลิเมอร์ การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ มวลโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ธรรมชาติ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การขึ้นรูปพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์


Fundamental of polymer chemistry; classification of polymers; molecular weight averages of polymers and their distribution; natural polymers; polymer synthesis; polymer processing; structure-property relationships in polymers; characterization of polymers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH