เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806451Sports and Health Leaderships
ภาวะผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะที่ดีของผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ


Principles, roles, duties, and characteristics of good leaders in sports and health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH