เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806450Proactive Communications in Sports and Health
การสื่อสารเชิงรุกทางการกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ เทคนิค วิธีการการสื่อสารเชิงรุกรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์กีฬาและสุขภาพ เทคนิคและบทบาทของสื่อมวลชนในด้านการกีฬา การใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ


Principles, techniques, methodology in different forms of proactive communications for sports and health; techniques and roles of mass media in sports; and application of public relation tools for promoting sports and health activity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH