เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806449 Dancesport
กีฬาลีลาศ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปและเทคนิคของทักษะการลีลาศเบื้องต้น ประวัติและประโยชน์ของการลีลาศ มารยาทการลีลาศ ประยุกต์เทคนิคทางการลีลาศ การฝึกกีฬาลีลาศ กฎ กติกา และการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ


General knowledge and techniques of fundamental skills in dancesport; history and its usefulness; dancing etiquette; application of dancesport techniques; and dancesport training, rules, regulation, and management of dancesport competition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH