เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1806446Futsal
ฟุตซอล
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขันของกีฬาฟุตซอล ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาฟุตซอล การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะกีฬาฟุตซอล


History, development, and rules of futsal; attitudes and ethics of athletes and coaches; basic movement skills and techniques in futsal; and application of skills in futsal through sports science principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH