เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806444 Golf
กอล์ฟ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขันของกีฬากอล์ฟ ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬากอล์ฟ การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะกีฬากอล์ฟ


History, development, and rules of golf; attitudes and ethics of athletes and coaches; basic movement skills and techniques in golf; and application of skills in golf through sports science principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH