เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806442Tennis
เทนนิส
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขันของกีฬาเทนนิส ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาเทนนิส การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะกีฬาเทนนิส


History, development, and rules of tennis; attitudes and ethics of athletes and coaches; basic movement skills and techniques in tennis; and application of skills in tennis through sports science principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH