เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806440 Athletics
กรีฑา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขันของกรีฑาประเภทลู่และลาน ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกรีฑาประเภทลู่และลาน การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะกรีฑา


History, development, rules of athletics; track and field events; attitudes and ethics of athletes and coaches; basic movement skills and techniques in athletics track and field events; and application of skills in athletics through sports science principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH